Skip to main content
Category

Gemeente

Madeleine van Toorenburg benoemd tot waarnemend burgemeester

Madeleine van Toorenburg benoemd tot waarnemend burgemeester.

De Commissaris van de Koning heeft na overleg met een delegatie van de gemeenteraad en het college van B. en W. Madeleine van Toorenburg beëdigd als waarnemend burgemeester van Nuenen ca. Zij neemt op 2 februari de ambtsketen over van Maarten Houben.

Madeleine van Toorenburg was in diverse functies werkzaam bij justitie. Van 2007 tot 2021 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In 2021 werd zij gekozen tot gedeputeerde in de provincie Limburg met de portefeuille sociaal domein, sport, cultuur, sport en toezicht en handhaving. Zij is lid van de Eerste Kamer.

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben

Als je niet weet wat normaal is, kun je van elk cijfer een schande maken.” Het is een uitspraak van economisch journalist Jesse Frederik (schrijver voor onder meer De Correspondent). Het zette mij aan het denken.

In een wereld waarin meningen en – erger nog – onderbuikgevoelens ooit belangrijker lijken dan inhoud of visie, lijken cijfers en feiten vaak een uitkomst. Een feit is een feit. Daar valt niets tussen te krijgen. Tegelijkertijd moeten we waken voor scorebordjournalistiek. Cijfers zijn leuk. Maar het is veel belangrijker hoe je ze kunt en moet interpreteren. Wat cijfers gevaarlijk maakt, is dat ze de ondubbelzinnige, harde werkelijkheid lijken te vertegenwoordigen. Terwijl weinig zaken makkelijker te manipuleren zijn dan cijfers. Doorgaans zijn ze een weerslag van modellen, hypotheses of keuzes bij dataselectie. Niets is eenvoudiger dan het wegmoffelen van onwelkome resultaten uit een berekening ten faveure van het eigen verhaal…

Dat is ook de reden en waarom ik de afgelopen twaalf jaar altijd de roep heb weerstaan om mijn nieuwjaarsspeech op te tuigen met leuke en interessante cijfers over onze mooie gemeente. In plaats daarvan koos ik liever voor een kijk op de wereld om ons heen en onze rol als gemeente daarin. Ik koos voor een onderwerp als verdraagzaamheid. Ik greep mijn speech aan om een zoiets als radicalisering te bespreken. Of ik probeerde u een hart onder de riem te steken zoals tijdens de pittige coronaperiode. Thema’s die mij nog steeds na aan het hart liggen en die, volgens mij, erg goed passen bij het moment van het jaar. Nieuwjaar is voor mij in ieder geval een moment van vooruit kijken, een beetje terugkijken en het bezinnen op hoe we er samen in ieder geval het beste, mooiste en meest gelukkige jaar ooit van kunnen maken. 

Want dat is wat ik u, hier aanwezig, en alle inwoners van Nuenen wens: het beste, mooiste en meest gelukkige jaar ooit. In alle opzichten. In alle gezamenlijkheid. En in alle gezondheid. In deze prachtige gemeente met 24.015 inwoners waarvan 12.138 vrouwen en 11.887 mannen. 44,8 procent is gehuwd, 7,7 gescheiden, 42,1 procent ongehuwd. We tellen 1.607 80-plussers. We hebben een mediaan vermogen van 342.000 euro. 7,4 procent van de huishoudens heeft zelfs een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. U heeft aandelen ter grootte van 268 miljoen euro. We hebben een gemiddeld bruto inkomen van 35.600 euro – alleen de gemeenten Vught en Waalre scoren hoger in onze provincie. 2 procent van alle gezinnen moet echter rondkomen van een bijstandsinkomen. U gebruikt jaarlijks gemiddeld 1.260 kuub gas. Da’s toch 21,6 procent minder dan het jaar ervoor. Onze gemeentelijke bevolking bestaat voor 86 procent uit autochtone Nederlanders. 9 procent heeft een westerse migratie achtergrond. 5 procent heeft een niet-Westerse migratie achtergrond. Samen bewonen we zo’n 10.672 woningen. Oh ja, 3 procent daarvan is onbewoond. Even uit mijn hoofd gaat het om circa 320 woningen. 2.441 woningen hebben het energielabel A. 401 woningen hebben het energielabel G. 

Voor ons vervoer hebben we samen 13.793 personenauto’s (waarvan 512 elektrisch), 1.047 motorfietsen, 265 tractoren, 1.322 bedrijfsauto’s en 73 motorvoertuigen met beperkte snelheid. Het aantal fietsen heb ik niet kunnen vinden. Wel dat 50 procent van de 18-plussers te maken heeft met overgewicht en dat 15 procent van die groep 18-plussers rookt. En ook dat 42 procent van alle inwoners boven de 18 zegt eenzaamheid te ervaren… 

Herkent u zich in deze cijferbrij? Of juist helemaal niet? Had u uw mening al klaar bij het horen van bepaalde cijfers? Raakte u totaal het overzicht kwijt? Of dacht u: wat moet ik hiermee? Inderdaad: cijfers zijn leuk. Maar het is veel belangrijker hoe je ze kunt en moet interpreteren. En daarvoor is in een kort betoog als dit te weinig ruimte. Daar is een speech als deze ook niet voor bedoeld. Wat mij alleen maar terugbrengt bij het enige cijfer waarbij ik persoonlijk pas echt wat voelde: 42 procent van de Nuenenaren boven de 18 geeft aan zich soms eenzaam te voelen… 42 procent. Da’s iets minder dan de helft. Maar tegelijkertijd hebben we het over bijna 8.000 mensen. Mijn wens voor u voor het nieuwe jaar is dus niet alleen dat het het mooiste en beste jaar ooit wordt… Ik wens vooral dat we naar elkaar omzien, elkaar opzoeken en voor elkaar klaar staan. 

En dan maakt het even helemaal niets uit in welke punt van het taartdiagram u thuishoort… 

Plan Vinkenhofjes in Nuenen Zuid weer een stap verder

 

Op woensdag 29 november ondertekenden Sylvester Putters – directeur-bestuurder van Helpt Elkander – en Patrick Kok – wethouder gemeente Nuenen – de anterieure overeenkomst van de Vinkenhofjes. In deze overeenkomst zijn de projectspecifieke afspraken vastgelegd tussen woningstichting en gemeente

In oktober vorig jaar presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor de Vinkenhofjes tijdens een inloopbijeenkomst aan omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna zijn de plannen in samenwerking met gemeente en overige samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Er zijn aanpassingen gedaan in met name parkeren en groen, maar de bouwhoogtes (variërend van 3 tot 5 bouwlagen) en de positie van de gebouwen zijn niet gewijzigd. Er ligt een prachtig plan in een parkachtige, groene omgeving.

Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen. De afspraken gaan o.a. over de kosten, zoals bouw- en woonrijp maken en de verkoop en levering van de grond. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wat er gerealiseerd wordt, de planning van de realisatie en de landschappelijke inpassing.

Procedure bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen heeft op 21 november 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Vinkenhofjes. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 6 weken  – van 7 december 2023 tot 19 januari 2024 – ter inzage. Daarna worden eventuele zienswijzen behandeld door gemeente en Helpt Elkander. Vervolgens wordt het bestemmingsplan eerst in een oordeelsvormende en daarna in een besluitvormende avond door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het wordt gepubliceerd. Dan wordt het bestemmingsplan (mits er geen bezwaren worden ingediend bij de Raad van State) onherroepelijk en kunnen in het najaar van 2024 de huidige Vinkenhofjes gesloopt worden. Begin 2025 start dan de bouw van de nieuwe Vinkenhofjes.

137 nieuwe appartementen
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 137 levensloopbestendige sociale huurappartementen mogelijk op de locatie waar nu 61 verouderde appartementen staan. Die appartementen maken plaats voor 94 driekamerappartementen en 43 tweekamerappartementen.

Grote opgave sociale huurwoningen
De komende jaren ligt er een opgave om netto 325 sociale huurwoningen toe te voegen in Nuenen.
“De Vinkenhofjes is voor ons een belangrijk project, omdat dit een forse toevoeging van huurwoningen oplevert. Daarnaast voorziet het project in de behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren waardoor doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad zal ontstaan. Dichtbij het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte Buurthuis Gastvrij; dat is voor senioren een uitermate geschikte locatie.” aldus Sylvester Putters.
Ook gemeente Nuenen is te spreken over het plan. Wethouder Patrick kok: ‘’Met dit project komen we tegemoet aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in onze gemeente. We zijn blij dat we nu weer een stap dichterbij zijn.’’

Helpt Elkander is op dit moment ook op een andere locatie in Nuenen-Zuid aan het bouwen. Aan de Wederikdreef is zij bezig met de realisatie van 23 zorgwoningen voor Lunet en 18 sociale huurappartementen. Daarnaast is Helpt Elkander bezig met de voorbereiding van projecten voor nieuwbouw in onder andere Oranjebuurt, Lyndakkers en Vrouwkensakker.

Samenwerking
Het plan voor de Vinkenhofjes is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Nuenen, architectenbureau De Loods, bouwbedrijf Hurks en Burobol.

Uitslag kamerverkiezingen Nuenen

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Dit is de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 van de gemeente Nuenen.

Politieke partij Aantal stemmen
VVD 3500
D66 1412
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2596
PVV (Partij voor de Vrijheid) 3202
CDA 609
SP (Socialistische Partij) 553
Forum voor Democratie 263
Partij voor de Dieren 259
ChristenUnie 99
Volt 342
JA21 84
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 13
DENK 71
50PLUS 75
BBB 464
BIJ1 26
Piratenpartij – De Groenen 6
BVNL / Groep Van Haga 74
Nieuw Sociaal Contract 2309
Splinter 17
LP (Libertaire Partij) 3
LEF – Voor de Nieuwe Generatie 4
Samen voor Nederland 4
Nederland met een PLAN 6
PartijvdSport 5
Politieke Partij voor Basisinkomen 0

opkomst: 85,3% 
toegelaten kiezers: 16053
blanco stemmen: 31
ongeldige stemmen: 23