Skip to main content

Nuenens college van b&w gaat in 2024 voor ‘DOEN!’

Door Mariët Jonkhout

Voor het eerst in de geschiedenis heeft het voltallige college van b&w op dinsdag 24 oktober een persgesprek gehouden met de lokale en regionale pers om een toelichting te geven op de begroting 2024. Wethouder Bertje van Stiphout, die financiën in haar portefeuille heeft, trapte het gesprek af: “een begroting is een financieel stuk, maar het is ondersteunend aan alle zaken die wij in Nuenen c.a. willen bereiken. Dit geldt voor alle programma’s waarvan de verschillende wethouders en de burgemeester portefeuillehouder zijn. Vandaar dat iedereen hier nu aanwezig is.

Wat betreft ons motto voor 2024: het college is klaar met alles bedenken, we hebben de organisatie voorbereid op grote zaken die we gaan doen, maar we hebben daaronder ook nog zaken die voor de gemeente van belang zijn. Onze begroting is ‘zwanger’ van alle investeringen in een aantal projecten en nu gaan we de bevalling inleiden, zodat projecten, als de Hongerman, Het Klooster, de bundelroutes, de Sinti en de vluchtelingen, uitgevoerd gaan worden.

De begroting geeft daar de middelen voor, maar het is natuurlijk niet zo dat er onbegrensd geld uitgegeven kan worden. We moeten wel een buffer hebben, dus wordt er ook gespaard. Daar waar we geld overhouden, gaat dit in de algemene reserve, om als het ravijnjaar 2026 zich wellicht aandient, ook nog financiële middelen te hebben. Het ravijnjaar is het jaar waarin waarschijnlijk overgaan wordt tot een nieuwe systematiek van financiering van gemeenten en waarbij Nuenen als nadeelgemeente misschien minder geld gaat ontvangen. Dit is niet zeker maar men moet wel op de toekomst zijn voorbereid.”

Een toelichting op de begroting

Algemeen
Om het voor de inwoners van Nuenen c.a. nog behapbaar te houden wat betreft uitgaven, heeft het college besloten voor de OZB, ondanks de flink gestegen WOZ-waarde, en de afvalkosten en rioolrechten, alleen een prijsindexering door te voeren van 5,2%.

Duurzaamheid
Ten aanzien van duurzaamheid zal er een subsidieregeling voor huiseigenaren komen voor het isoleren van de eigen woning. Ook zal de renovatie van het eigen vastgoed van de gemeente (Klooster, Hongerman, etc.) duurzaam worden uitgevoerd. Er wordt ingezet op duurzame straatverlichting met behulp van ledverlichting en de verlichting op de sportvelden zal worden vervangen. Er komt meer geld voor groen en bomen in de verschillende wijken, er worden meer laadpalen geplaatst en ook de bedrijventerreinen komen in aanmerking voor verduurzaming. Daarnaast wordt gestart met de fietsverbinding Gemert – Eindhoven.

Bouwen
Woningbouwversnelling is een van de speerpunten van 2024. Hiervoor wordt een nieuwe manier van werken, waarbij participatie aan de voorkant en genoeg handjes, slagkracht geven om plannen te effectueren. De gemeente streeft naar 30% sociaal, 60% betaalbaar en 10% vrij, zowel in de huur- als in de koopsector. Ook is er aandacht voor woonzorg; voor doorstroming, zodat zowel starters als senioren prettig in het Nuenense kunnen wonen. Denk hierbij aan projecten in Nuenen-west de Kloostertuin en de Vinkenhofjes.

Sociaal domein
Op het gebied van het sociaal domein gebeurt veel. Zo is er een landelijk integraal zorgakkoord vastgesteld en is er een transitie van intramuraal naar meer ambulante zorg gaande, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Maar de zorg staat ook onder druk door arbeidsmarktkrapte. De gemeente wil hierop inspelen door de uitbreiding van het WMO-loket. Hier wordt gekeken naar wat een inwoner zelf kan en wat hij heeft nodig heeft om meer zelf te kunnen. Ook zullen de zorgkosten onder de loep worden genomen. Met een gerichte data-analyse door een data-analist hoopt de gemeente meer grip te krijgen op deze kosten en vervolgens ook beheersbaarder te maken.

Wijkgericht werken wordt meer een speerpunt, waarbij burgerinitiatieven worden opgepakt die ook kosten beheersbaar maken.

Voor de Sinti wordt passend bij hun cultuur een passende leefomgeving gecreëerd. Als laatste de vluchtelingen; hiervoor is nog geen daadwerkelijke plek in de begroting opgenomen.

Veiligheid
In de begroting gaat een bedrag van 2,5 miljoen euro naar een veilig Nuenen c.a. De helft van dit bedrag zal worden ingezet voor zowel preventieve projecten als voor intensivering van de aanpak van toezicht en handhaving op het gebied van orde en veiligheid. De andere helft gaat naar de investering in samenwerking met de veiligheidsregio voor brandweer en crisis. Nuenen scoort hoog op de landelijke veiligheidsmonitor en dit wil men graag zou houden.

Tot slot
In 2024 is het tachtig jaar geleden dat Nuenen c.a. is bevrijd. Dit wordt in samenwerking met de gemeente Meierijstad en Son en Breugel extra gevierd. Hiervoor is in de begroting een substantieel bedrag gealloceerd.

Het college ziet de begrotingsgesprekken met de gemeenteraad vol vertrouwen tegemoet.