week - page 5

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
COLOFON
ROND DE LINDE
verschijnt als weekblad,
op donderdag, in een oplage van 13.500
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.
ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
E-mail:
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.
REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail:
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur.
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.
Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn,
geven geen recht op schadevergoeding.
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van
rechten te worden aangeleverd.
© 2018
- “Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.”
DRUK:
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
Tel. 040-2831200
BEZORGING
Telefoon 040-2831200
E-mail:
Ook voor verspreiding van folders.
Volg ons ook op:
Persoonlijke
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers
Aardappeleterssteegje 3, Nuenen
Tel. 040-7808000
De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via
of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
Van/voor de Gemeente
G
GEMEENTENUENEN, GERWENENNEDERWETTEN | GEMEENTEHUIS: JANVANSCHIJNVELTLAAN2 | POSTBUS10.000 | 5670GANUENEN | T040-2631631 | F040-2833165
Gemeente
Nuenen
Gemeente nieuws
vervolg van pagi a 2
Vervolg op pagina 6
Gemeente
Nuenen
Sommige stukken bos laten we helemaal met rust. We kappen er
geen bomen waardoor deze gebieden de ‘OAD‘ netwerken verbinden
met elkaar. Ook voor het bos buiten het netwerk met natuurkernen
is er naast recreatie en houtproductie aandacht voor natuur. Plek-
ken met specifieke natuurwaarden zoals holtebomen, dassenburch-
ten, roofvogelhorsten, mierenhopen e.d. worden altijd ontzien.
Waarkomthet ‘OAD-netwerk’?
Het Nuenense ‘OAD-netwerk’
wijzen we aan in de vier grotere
bosgebieden van de gemeente.
Dit zijn de Collse- en Refelingse
Heide, Papenvoor tse heide,
Vaarlese Heide en de Pastoors-
mast. Bosgroep Zuid Nederland
voert in opdracht van de ge-
meente het beheer van deze ge-
bieden uit. Zij zijn daarmee het
eerste aanspreekpunt via tel.
040-3034941 of per e-mail via
VERGUNNINGEN
PERIODE 24-06-2018 EN 01-07-2018
In het digitale gemeenteblad
(
)
zijn de volgende
besluiten gepubliceerd:
Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Boordseweg 39
Dakkapel voorzijde woning
Duivendijk 4
Verbouwen en nieuwe façade
Goudhoeksland 47
Oprichten woonhuis
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie
Omschrijving
Beekstraat 18
Wijzigen gebruik, vestiging nagelstudio
Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Mulakkers (Jo Arts terrein) Ezeltjesdag 2 september
Nuenen c.a.
Ronde van Nuenen 19 augustus
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie
Omschrijving
Berg 51
Open dag Instituut Zilverschoon 1 juli
Boschhoeve/Gondelierhof Buurtbarbecue 30 juni
To akker 113-147
Straatfeest 18 augustus
Biesveld
Straatbarbecue 18 augustus
Nuenen c.a.
Doorkomst Fiets3daagse van Asten 1 aug.
Opwettenseweg 203
Schieten t.g.v. huwelijksceremonie 14 juli
Park 25
Terrasuitbreiding Nuenen Kermis 6-10 juli
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum
Locatie
Omschrijving
29-06-2018 Nuenen c.a. Vastgesteld “UitbreidingsplanNuenen-West,
uitwerkingsplan 3”
29-06-2018 Nuenen c.a. Verleende omgevingsvergunning Laan door
de Panakkers 10 t/m 20, Middelste Dubbe 1
t/m 7 en 6 t/m 12 en 11 t/m 19
28-06-2018 Nuenen c.a. Verleende omgevingsvergunning brandveilig
gebruik Margot Begemannstraat 9
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale
gemeenteblad
(
)
is de officiële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via:
NUENEN KOESTERT
WAARDEVOLLE BOMEN IN HAAR BOSSEN
Bouwen aan gezonde, gevari-
eerde en aantrekkelijke bossen
Wij streven in onze bossen naar
het behouden en verhogen van
de recreatieve waarde, natuur-
waarde en biodiversiteit. Daar-
voor passen we in de bossen
geïntegreerd bosbeheer toe. Bij
deze aanpak streven we naar
een combinatie van natuur, re-
creatie en houtproductie. De
meest zichtbare maatregel voor
u als bezoeker van het bos, is
het kappen van bomen. En af-
gelopen winter hebben we in
delen van het bos op de Papen-
voortse Heide nieuwe bomen aangeplant. Sommige bomen willen
we niet kappen omdat ze extra waardevol zijn voor de biodiversiteit
en zo een waardevol ‘OAD’ natuurnetwerk vormen. OAD staat voor
Oude, Aftakelende en Dode bomen. Deze bomen vormen zoge-
naamde ‘habitatbomen’. Ze sterven op natuurlijke wijze af maar zijn
bijzonder waardevol voor veel planten en dieren. Denk aan insecten,
paddenstoelen, mossen en vogels zoals spechten.
Zorgvuldige selectie, met veiligheid voorop
Bij het uitkiezen van de bomen die de functie ‘habitatboom’ krijgt,
staat veiligheid van de bezoekers voorop. Dus kiezen we alleen bo-
men die minimaal één boomlengte van paden en wegen staan.
Referendum op 10 oktober
Door Gerrit van Ginkel
In de gemeenteraadsvergadering van 28 juni is besloten een referendum te
houden voor de samenvoeging vanNuenenmet Eindhoven. Een paar dagen eer-
der is in een commissievergadering al besloten om het woordje ‘gedwongen’ uit
de tekst te verwijderen. Dat haalde al veel kou uit de lucht.
Bij de stemming over dit onderwerp
stemde de VVD tegen. Alle andere
fracties waren voor de voorliggende
verordening over het referendum.
Er werd ook een amendement inge-
diend bij de behandeling van de jaarre-
kening. Het ging over de bestem-
mingsreserve van diverse projecten en
investeringen. Die kan men laten vrij-
vallen en over brengen naar de reserve
vrije bestedingsruimte. Momenteel
zijn er (vrijwel) geen projecten meer
die hiervoor in aanmerking komen.
Het handelde hier op een fors bedrag
van anderhalf miljoen Euro dat toege-
voegd zal worden aan de algemene re-
serve. W70 en SP waren tegen het
amendement omdat het voor hen geen
meerwaarde bevatte. De andere frac-
ties waren voor en dus werd het amen-
dement over de toevoeging aan de al-
gehele reserve, aangenomen.
Het opkomstpercentage voor een gel-
dig referendum, vastgesteld in een ver-
ordening, vormde nog een struikel-
blok. De SP vond 30% een juiste norm.
W70 kon met de voorgestelde 35% ook
goed leven. De VVD is tegen een refe-
rendum. Ze had meer lef verwacht van
de coalitie dan de genoemde 35% in de
verordening.
De PvdA was aangenaam verrast maar
vond de 35% wel erg magertjes. Zij wil-
den naar 50%.
D66 wilde een percentage dat hoger lag
dan in de voorgestelde verordening.
De burgemeester wilde een hoge op-
komst van betrokken burgers. Het gaat
tenslotte, vertelde hij, om een samen-
voeging van de door Gedeputeerde
Staten opgelegde samenvoeging.
Het referendum is geldig indien het
aantal geldig uitgebrachte stemmen
meer bedraagt dan 35 % van het aantal
kiesgerechtigden.
Extra vrijwilligers bij luisterlijn
nodig voor opvangen
zomereenzaamheid
Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo voelen als de feestda-
gen. Iedereen is met vakantie of doet iets anders leuks. Wekelijkse activitei-
ten stoppen. Hierdoor neemt het gevoel van eenzaamheid toe. Een praatje
kan dan enorm helpen. Vrijwilligers van Sensoor, de landelijke luisterlijn
bieden een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen.
Via chat, telefoon en e-mail. Vrijdag 14 september start er een training in
Eindhoven om nieuwe vrijwilligers op te leiden.
aantal vrijwilligers op te vangen. Als
vrijwilligers zich aanmelden, vindt er
een intakegesprek plaats en wordt ge-
keken waar ruimte is om de training te
volgen. Nieuw is de e-learning die ge-
volgd kan worden naast de praktijk-
training. De training wordt door vrij-
willigers als heel leerzaam ervaren.
Gerben: “Ik dacht altijd dat ik goed
kon luisteren en goede vragen wist te
stellen, maar in de training leerde ik
pas écht wat aandacht geven is. Ook
privé en in mijn werk pluk ik daar nu
de vruchten van”.
Geïnteresseerden in het vrijwilligers-
werk kunnen zich melden via www.
sensoor.nl. De luisterlijn wordt gefi-
nancierd door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De landelijke luisterlijn wordt vaker ge-
beld dan ooit. Afgelopen mei beant-
woordde Sensoor bijvoorbeeld 1.800
telefoontjes méér dan in diezelfde
maand vorig jaar. Het aantal vrijwilli-
gers is te laag om de groei te kunnen
opvangen. Ook deze zomer verwach-
ten we veel telefoontjes, want hoewel je
het misschien niet zou verwachten, ligt
juist in de zomer eenzaamheid op de
loer. Wanneer je weinig zelfvertrou-
wen hebt of je eenzaam voelt, vergroot
mooi zomerweer het gevoelsmatige
contrast met al die vrolijke mensen die
je ineens overal voorbij ziet komen.
Verder zijn familieleden in deze perio-
de vaak op vakantie en het verenigings-
leven ligt stil. Zelfs op TV houden de
series op. Wil jij helpen deze mensen
gehoor te geven, dan biedt Sensoor je
graag een training aan bij jou in de
buurt om je op te leiden als vrijwilliger.
Extra trainers
Er worden extra trainers ingezet om
trainingen te geven en de groei van het
Honderden bezwaren
tegen annexatie ingediend
Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft inmiddels honderden ziens-
wijzen, ofwel bezwaarschriften, ingezameld tegen het ‘Herindelingsont-
werp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven’.
blijven, ik ben in Nuenen geboren en
heb daar binding mee en daarommoet
het geen onderdeel van de stad wor-
den, Nuenen heeft het allemaal goed
voor elkaar, Nuenen wordt straks on-
dergesneeuwd door Eindhoven, Eind-
hoven weet ons dorp Nederwetten
niet eens te vinden, dit annexatiepro-
ces moet gestopt worden, Eindhoven
heeft grote financiële problemen”.
Provinciale Staten De officiële datum
waarop de zienswijzen bij de provincie
binnen moeten zijn, is 10 juli 2018. Het
actiecomité gaat vóór die datum alle
ingekomen zienswijzen persoonlijk bij
de provincie aanbieden. Provinciale
Staten van Noord-Brabant nemen ui-
terlijk in december een beslissing op
het voorstel van Gedeputeerde Staten.
Uiteindelijk beslissen Provinciale Sta-
ten of de annexatie van Nuenen c.a.
door Eindhoven wordt doorgezet.
Het actiecomité had huis-aan-huis
voorbeeld-zienswijzen verspreid waar-
op veel reacties zijn binnengekomen.
Ook tijdens de informatiemiddag in
Het Klooster afgelopen zaterdag, zijn
veel mensen geweest die daar hun be-
zwaren hebben gedropt of ter plaatse
alsnog een zienswijze hebben ingevuld.
Dat gebeurde onder de klanken van de
Nuenense zanger Mark Elbers die het
Nuenen-lied ten gehore bracht. Ook de
Nuenense zangeres Els Verhappen
droeg haar muzikale steentje bij in de
vorm van een ‘annexatie-protestlied’.
De zienswijzen lopen uiteen van:
“Nuenen moet Nuenen blijven, van
een fusie van gelijkwaardige gemeen-
ten is geen sprake, ik ben bewust uit
Eindhoven verhuisd naar het dorp
Nuenen en dan zou ik weer onder
Eindhoven komen, Nuenen heeft ons
genoeg te bieden om zelfstandig te
Mark Elbers zingt zijn Nuenen-lied tijdens de informatiemiddag van het actiecomité
“Eczeem middel wereldwijd succes dankzij bouwvakker”
advertorial
EenAustralischebouwvakkerkonnietlangeraanziendatzijn
zoontje zoveel last van eczeem en jeuk had, dat hij besloot
zelfeenmiddeltegaanuitvinden.Zijnuitgangspuntenwaren:
natuurlijke ingrediënten, effectief en vrij van schadelijke
stoffen. Nu, 15 jaar later, is het een wereldwijd succes in de
strijd tegen huidklachten. Bij de gebruikers is Grahams vaak
nietmeeruithetdagelijks levenwegtedenken.
Het geval van Geoff zelf staat te boek als één van de zwaarste
eczeem gevallen. Hij was 3 maanden oud toen hij werd
opgenomen in het “Royal Children’s Hospital” in Melbourne.
Hij leefde lang met deze vreselijke aandoening, totdat zijn
zoontje Ryan (toen 14 maanden oud) van top tot teen onder
de eczeem zat. Geoff besloot dat hij iets moest gaan doen.
‘‘Ik zei tegenmijn vrouw: Shannon, wemoeten iets doen. We
kunnen Ryan niet hetzelfde laten ondergaan als wat ik heb
meegemaakt. Ik had alles al geprobeerd, maar niets bleek te
helpen. Chemische producten (o.a. met hormonen) maakten
de huid dunner, andere opties (o.a. teerzalf, licht therapie)
hielpen hemniet. We zochten het dus in een andere hoek en
begonnen met het uitgangspunt “natuurlijke ingrediënten”.
Alle soorten naslagwerken bekeken we voor de allerbeste
ingrediënten uit de natuur. Na veel vallen en opstaan hadden
we tenslotte ons product; het gaf prachtige resultaten, zowel
voor mij als voor Ryan. Dit product, de Grahams Eczeem
Crème, is nu eenwereldwijd succes en helpt mensen over de
helewereld”.
Geoffheefthetverhaalalvaakverteld,o.a.opdeAustralische
TV.Zewillenzoveelmogelijkmensenhelpenmetdevreselijke
huidklachten. Ook in Nederland is Grahams al bij veel
drogisterijen en gezondheidswinkels beschikbaar. ‘‘Dagelijks
horen we nieuwe verhalen over eczeem, jeuk en droge huid.
Het is fantastisch omhen nu Grahams te kunnen bieden. We
begonnen ooit om onze zoon te helpen, helemaal niet met
het idee om het op de markt te brengen. Voor ons geeft het
enorme voldoening om van gebruikers te horen hoe speciaal
Grahamsvoorze is.’’
Inmiddels wordt Grahams door veel mensen naar
tevredenheid gebruikt. Doordat gebruikers enthousiast zijn
over Grahams wordt het geadviseerd en gaat het snel van
mond tot mond. Tot slot vertelt Geoff: “We krijgen dagelijks
zeer emotionele reacties, je kunt je niet voorstellen wat het
met iemand doet als diegene altijd huidklachten heeft gehad
en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve producten
voorbestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.
Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
Een Australische bouwvakker kon niet langer aan-
zien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem en
jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf een mid-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten waren:
natuurlijk, goed voor de huid, vrij van parabenen,
hormonen en parfum, en geschikt voor jong en
oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke medisch
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij de ge-
bruikers is Grahams vaak ni t meer uit het dagelijks
leven weg te d nken.
Arjen van de Merwe ha lde Grahams naar Europa
en introduceerde het in Nederland. V n de Merwe
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met
eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig aan de plek-
ken waardoor de klachten aanblijven. Op zoek naar
een oplossing las ik veel goede ervaringen over het
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan
mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis en
jeuk. Toen ik de reacties teruggekoppeld kreeg was
duidelijk dat het p o uct goede verlich ng bood; de
jeuk ve minderde en de huid werd rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams
naar tevredenheid. Sinds
kele jaren is Grahams
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.
Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klant-
en krijgen en hen steeds tevreden zie terugk ren,
wordt Grahams steeds vaker geadviseerd als
effectief middel tegen huidklachten als eczeem. En
de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk
ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast
zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als een
product goed aanslaat. “We krijgen dagelijks zeer
emotionele reacties, zoals “Ik was sceptisch, maar
mijn verbazing was groot, h t helpt echt bij mijn
cz em! & “Na enkele dagen zie ik al v rbetering,
ik b n zo blij met dit product, ik ra d het i der en
aa ”, vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet
v orstelle wat het met iemand doet als diegene
altijd huidklachten heeft en nu aan den lijve onder-
vindt dat er effectieve mi delen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crè e is een Medisch Hulpmiddel. Lees voor gebruik
de gebruiksaanwijzing.
Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033
“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden
van mij hebben kindere met eczeem en jeuk; zij krabbe
reg lmatig aan de pl kken waardoor de klachten aanblijven. Op
zoek naar een oplossing las ik veel goede ervaringen over het
Australische Grahams. Ik besloot een aantal producten te kopen
en bij wijze van t st uit te delen aan mensen met huidklachten
als eczeem, derm titis en j uk. Toen i de reacties
terugg koppeld kreeg was duidelijk dat het pr duct goede
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams naar
tevrede h id. Sinds enkele jaren is Grahams v rkrij baar bij
drogisterijen en gezondheidswinkels. Doordat winkeliers
enthousiaste reacties van klanten krijgen en hen steeds
tevreden zien terugkeren, wordt Grahams steeds vaker
geadviseerd als effectief middel tegen huidklachten als eczeem.
En de gebruikers zelf vertellen de ervaring natuurlijk ook door;
vaak is het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is
als eerst op de hoogte als een product goed aanslaat. “We
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn
eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, ik ben zo blij
met dit product, ik raad het iedereen aa ”, vert lt van de Merw
tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het met iemand oet
als di gene altijd huidklachten heeft en nu aan d n lijve
ondervindt at er effectie e middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”
Grahams Eczeem Crème is e n Medisch Hulpmiddel. Lees
voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
“Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien dat
zijn zoontje z veel last had van cz em en jeuk, waarop hij
aan de keukentafel zelf een middel ging uitvinden. Zijn
uitgangspunten waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong
en oud. Nu, 14 ja r later, is zijn natuurlijke medisch
hulpmiddel een veel gebruikt product bij huidklachten als
ecz em, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams
vaak niet meer uit het da lijks leve weg te denken.
advertorial
Een Australische bouwvakker kon niet lang r aan-
zien dat zijn zoo tje zoveel last had van czeem en
jeuk, waarop hij aan de keukent fel zelf een id-
del ging uitvinden. Zijn uitgangspunten w ren:
natuurlijk, goed voo de huid, rij van parabenen,
hormonen en parfum, en geschikt voor jo g en
oud. Nu, 14 jaar later, is zi n natuu lijke medisch
hulpmiddel een veel g bruikt pro uct bij huid-
klachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij e -
bruikers is Grahams vaak niet meer uit h t dagelijks
leven weg te de k .
Arjen van de Merwe haald Grahams naar Europa
en introduceerde h t in Nederland. Va de Merwe
vertelt: “Vrienden van mij hebben kinderen met
eczeem en jeuk; zij krabben regelmatig aa de plek-
ken waardoor d klachten aanblijven. Op zoek naar
een oplossing las ik veel goed ervaring n ov r het
Australische Grahams. Ik besloot een aantal pro-
ducten te kopen en bij wijze van test uit te delen aan
mensen met huidklachten als eczeem, dermatitis n
jeuk. Toen ik de reacties teruggekopp ld k eeg was
duidelijk dat het product go de ver ichting bood; d
jeuk verminderd n de huid werd ru tiger.”
Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Graha s
naar tevredenh id. Sinds enk le jar n is Grahams
v rkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels.
Doordat winkeliers en housiast reac es van klant-
en krijg n en h teeds tevreden zi n terugker n,
wordt Grahams s eeds vaker gea viseerd als
eff ctief middel tegen hui klachten als eczeem. En
de geb uikers zelf vertell n de erva ing atuurlijk
ook door; vaak is het iets w arme z j erfelijk belast
zijn dus de famil e is als eerste op de hoogt als een
product goed aanslaa . “We krijgen dagelijks ze r
emotionele reacties, zoa s “Ik wa sceptisch, maar
mijn v rbazing was groot, het helpt ech bij mijn
czeem! & “Na enkele dag n zie ik al verbetering,
ik ben z blij e dit pro uct, ik raad het iedereen
an”, vertelt van de M rwe tot sl t. “Je kunt je ni t
voorstellen wat het met iemand doet als diegene
altijd huidklachten heeft en nu aan d n lijve onder-
vi dt dat r effectieve middelen als Grahams Eczeem
Crème voor bestaan”.
Grahams Eczeem Crème is een M disch Hulpmiddel. L es voor gebruik
de gebruiksaanwijzing.
Grahams is o.a. verkrijgbaar bij:
Prenatal Amersfoort
Euroweg 100, Amersfoort
T: 088 332 0033
“Effectief n natuurlijk middel tegen ecz em”
Arjen van de Me we h alde Grahams n ar Eu op en
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: “Vrienden
van mij hebben kinder
m t czeem n jeuk; zij krabb
regelmatig aan de plekk n wa rdoor de lacht n aanblijv n. Op
zoek naar een oplossing l s ik veel goede ervaring n ov r het
Australisch Grahams. Ik besloot een aantal product n te kopen
en bij wijze van t st uit te delen aan mensen m t huidklachten
als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen i d reacti s
teruggekoppeld kreeg was dui elijk dat het pro uct goede
verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid werd rustiger.”
Inmiddels gebruiken zeer v el mensen Grahams aar
tevredenheid. Sinds enk le jaren is Grahams verkrijgbaar bij
drogisterijen en gezondh idswi kels. Doordat winkeliers
enthousiast reacties van klant n krijgen en he steeds
tevreden zien terugker , wordt Grahams steeds v ker
geadviseerd als effectief middel teg n huidklacht n als eczeem.
En de gebruikers zelf v rtellen d ervaring natuurlijk ook door;
vaak is het iets waarmee zij erf lijk belast zijn dus de familie is
als eerst op de hoogt als een product goed aanslaat. “We
krijgen dagelijks zeer emotionele r acti s, z als “Ik was
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt bij mijn
eczeem! & “Na enkele dagen zi ik al v rb t ri g, ik ben zo lij
met dit product, ik raad het iedereen a n”, v rte t van de Merw
tot slot. “Je kunt je niet voorstellen wat het m t i mand oet
als diegen altijd hui klacht n heeft en nu aan d n lijve
o dervindt dat r ffectieve middele als Gr hams Ecz em
Crème voo bestaan”
Graham Eczee C ème i e n Medisch Hulpmiddel. Lees
voor g bruik de gebruiksaanwijzing.
“Effectie n natuurlijk middel tegen ecz em”
Een Australische bouwvakker kon niet langer aanzien d t
zijn zoontje z veel last had van ecz em en jeuk, waarop hij
aan de keukentafel zelf e n midde ging uitvinden. Zij
uitgangspunten waren: nat urlijk, go d voor de huid, vrij
van parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor jong
en oud. Nu, 14 ja later, is zijn natuurlijke m disch
hulpmiddel een vee gebruikt product bij h idklachten als
eczeem, jeuk en droge huid. Bij de gebruikers is Grahams
vaak niet meer uit het da lijks leven we te de k n.
advertorial
Etos
Parkstraat 20 A B, Nuenen
Tel: 040 283 9714
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook