Pagina 8 - week

Basis HTML versie

19 juni 2014
Rond de Linde
Nr. 25
De route en het
b i j behorende
boekje
met
aanvullende in-
formatie zijn
gratis verkrijg-
baar bij het Ba-
varia Brouwe-
rijcafé, tevens
startpunt van
de route. Het
boekje bevat, naast de volledige route,
ook achtergrondinformatie over de
gerstvelden en de desbetreffende agra-
riërs. Na 35 kilometer eindigt de route
weer bij het Bavaria Brouwerijcafé. Op
vertoon van de inbegrepen voucher uit
het boekje, wordt het tweede glas Bava-
ria, Bavaria 0.0% of Swinckels’ gratis
aangeboden.
Meer informatie over het project Boer
Bier Water is te vinden op:
www.boerbierwater.nl
Huisartsenzorg Nuenen 2.0
Bavaria presenteert fietsroute ‘Boer Bier Water’
De praktijkondersteuner
Een ‘nieuwe speler in het veld’
bij de huisartsenpraktijken
IVN Midzomer
avondwandeling Grotelse Heide
Het schitterende natuurgebied de Grotelse Heide wordt deze keer bezocht op
een ander moment van de dag dan gebruikelijk. Vanaf 21.00 uur zullen IVN gid-
sen tijdens een avondwandeling de deelnemers laten ervaren dat de beleving in
de natuur ‘s avonds totaal anders is dan overdag. Dit aspect zal een bijzondere
ervaring geven zeker als een zonsondergang zichtbaar zal zijn die vooral op de
Grotelse Heide zeer de moeite waard is om te zien.
De natuur van de Grotelse Heide en het Grotels Bos wordt steeds gevarieerder
door het beheer van Staatsbosbeheer. Het landschap van de Grotelse Heide staat
al garant voor een afwisselende natuurbeleving. Veel soorten landschappen zijn
hier te zien. Er is heide, naaldbos, droog loofbos met berken en zomereiken, nat
loofbos met zwarte els en es en hier en daar ’n schietwilg, cultuurgrasland, soor-
tenrijk grasland, half nat heide-grasland, bouwland, kapvlakten, en andere land-
schapselementen, en ’n schitterend riviertje, de Esperloop.
De IVN gidsen vertrekken op 21 juni voor deze IVNMidzomer avondwandeling
vanaf de parkeerplaats naast Grotels Hof, Bakel om 21.00 uur.
De afgelopen twee jaar hebben de ver-
schillende partijen onder de vlag Boer
Bier Water de handen ineen geslagen en
projecten ontwikkeld om de bodem en
het water in Laarbeek gezond te hou-
den. Naast bijvoorbeeld het terugdrin-
gen van bestrijdingsmiddelen en het ef-
ficiënt (her)gebruiken van water is ook
het verbouwen van brouwgerst één van
de projecten. Jan-Renier Swinkels, di-
rectievoorzitter van Bavaria, licht toe:
“Boer Bier Water is een prachtig voor-
beeld van lokale en regionale samen-
werking. Het gaat om kleine initiatieven
met een groot resultaat voor alle partij-
en, zoals bijvoorbeeld het lokaal ver-
bouwen van brouwgerst. Door de afwis-
seling van gewassen op het land blijft de
landbouwgrond, en dus het grondwater,
gezond. Daarnaast kunnen wij lokaal
onze gerst inkopen en kunnen de inwo-
ners van Laarbeek genieten van de bij-
zonder fraaie aanblik van goudgele
gerstvelden.” Swinkels vervolgt: “We
moeten zuinig zijn op onze natuurlijke
bronnen, zodat ook onze kinderen en
kleinkinderen er nog van kunnen genie-
ten. En wat is er dan mooier om je daar
samen met je directe omgeving voor in
te zetten.”
De praktijkondersteuner is verantwoor-
delijk voor het verbeteren van de eerste-
lijns zorg voor patiënten met een chro-
nische aandoening, zoals diabetes,
hart- en vaatziekten en longaandoenin-
gen en psychische- of ouderdomsaan-
doeningen. De zorg voor deze patiënten
verloopt via een zorgprogramma en
wordt gefinancierd vanuit de basisver-
zekering. Een zorgprogramma beschrijft
de totale zorg voor de patiënt. Waaruit
bestaat de zorg, hoe ziet de zorgplan-
ning eruit, in welke vorm wordt de zorg
gegeven en wie zijn de zorgverleners.
Praktijkondersteuner Somatiek
Mijn naam is Corienne Janssen, sinds
2003 ben ik werkzaam als praktijkon-
dersteuner en sinds 2008 werk ik als zo-
danig in de huisartspraktijk van Dokter
H. Rutten Drs. J.J.A. Rutten. In deze
praktijk houd ik me bezig met spreek-
uren voor specifieke patiëntengroepen,
zoals mensen met hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus en astma/COPD. De
zorgverlening wordt afgestemd op het
verloop van de aandoening. Voorlich-
ting en educatie spelen een belangrijke
rol; wat kunnen mensen zelf doen om
met de gevolgen van hun aandoening
om te gaan en hoe kun je daar bij hel-
pen? Missen ze bepaalde informatie of
hebben ze specifieke zorg nodig? Een
goede begeleiding van mensen met een
chronische aandoening verhoogt de
kwaliteit van leven en hun zelfstandig-
heid. Ook houd ik me bezig met preven-
tieve zorg, mensen met risicofactoren
voor hart- en vaatziekten kunnen bij mij
op het spreekuur terecht voor controle
en begeleiding en ik begeleid mensen
die graag willen stoppen met roken
maar hierbij hulp nodig hebben. De
professionele rol als praktijkondersteu-
ner ontwikkelt voortdurend en dat is
ook van groot belang om de kwaliteit
van zorg te verbeteren en te borgen.
Praktijkondersteuner Kwetsbare
Ouderen
Mijn naam is Marjo Sliepenbeek en
sinds 1 april 2014 ben ik werkzaam als
praktijkondersteuner Kwetsbare oude-
ren in Medisch Centrum Aan de Berg.
In overleg met de huisarts bezoek ik ou-
dere cliënten binnen onze huisartsen-
praktijk thuis om te kijken welke zaken
er nog goed gaan en waar problemen
aan het ontstaan zijn bij het zelfstandig
leven en wonen. Het uiteindelijke doel is
om kwetsbare ouderen zolang mogelijk
zelfstandig thuis, in hun vertrouwde
omgeving te laten functioneren en de
kwaliteit van leven zoveel mogelijk te
waarborgen. De huisarts blijft eindver-
antwoordelijk voor de te verlenen zorg
vanuit de huisartsenpraktijk. In de ge-
sprekken kijk ik samen met de oudere en
zijn/haar partner/ kinderen naar de me-
dische situatie, persoonlijke wensen en
mogelijkheden. Het individueel zorg-
plan, opgesteld in samenspraak met de
oudere, is een hulpmiddel om samen
met de betrokken hulpverleners de wen-
sen en persoonlijke doelstellingen te re-
aliseren. Het is belangrijk dat er een vast
aanspreekpunt is voor de oudere en de
betrokken partijen. Deze rol zou inge-
vuld kunnen worden door de prak-
tijkondersteuner Kwetsbare ouderen.
Praktijkondersteuner GGZ
Bijna de helft van de volwassen bevol-
king krijgt te maken met psychische
problemen gedurende zijn of haar le-
ven. Dit houdt in dat het huisartsen-
spreekuur voor een aanzienlijk deel uit
psychische problematiek bestaat. Diag-
nostiek van psychische problematiek
kost echter tijd, waar de huisarts door
de hoge werkdruk onvoldoende over
beschikt. De komst van de praktijkon-
dersteuner GGZ in 2008 betekende een
belangrijke toevoeging in de huisart-
senpraktijk op het gebied van de zorg
voor de patiënt met lichte tot middel-
zware psychische klachten. Sinds 2011
werk ik, Ingrid Roovers, als praktijkon-
dersteuner GGZ in Nuenen in 3 praktij-
ken: de praktijk van dokter Ringeling /
Gieles / van Dongen, de praktijk van
dokter Kroon / Steenstra en de praktijk
van dokter Rutten / van der Top. De
praktijkondersteuner GGZ is HBO ge-
schoold op het gebied van psychische-
en psychiatrische ziektebeelden en be-
handelmogelijkheden.
De
praktijkondersteuner GGZ kan op ver-
zoek van de huisarts een patiënt met
psychische klachten zien om een beter
beeld van de klacht te krijgen. De prak-
tijkondersteuner GGZ verricht nadere
diagnostiek door vraagverheldering en
het afnemen van vragenlijsten. Op basis
van de verzamelde gegevens wordt door
de huisarts en de praktijkondersteuner
GGZ een behandelplan opgesteld en
voorgelegd aan de patiënt. Dit kan bete-
kenen dat de begeleiding door de prak-
tijkondersteuner GGZ zelf wordt ge-
daan. Ook is het mogelijk dat de patiënt
wordt doorverwezen naar andere zorg-
verleners, zoals bijvoorbeeld een psy-
choloog, psychiater, verslavingszorg,
tweedelijnszorg etc.
Voor meer informatie over het werk van
de praktijkondersteuner kunt u terecht
bij uw huisartsenpraktijk.
Lijst Pijs wil openbare
behandeling van het Kafi-rapport
Is het nog mogelijk om op een demo-
cratische wijze publieke zaken af te
handelen die het gemeenschappelijk
belang aangaan?
Met deze vraag heeft onze fractie de
laatste tijd geworsteld en gezien de re-
cente ontwikkelingen met betrekking
tot het KAFI-rapport begint onze frac-
tie sterk te twijfelen. Tot het moment
van openbaar maken van het rapport
was er niets aan de hand. De raad had de
toezegging gekregen dat zodra het rap-
port definitief zou zijn dit ook onmid-
dellijk openbaar zou worden gemaakt.
Het was dan ook teleurstellend om op
het laatste moment bij monde van de
burgemeester te moeten vernemen dat
er geen openbaarheid van het rapport
zou komen en dat alle raadsleden een
spreekverbod kregen opgelegd. Op dit
moment werpt zich dan de vraag op hoe
je als raadslid je werkzaamheden nog
kunt doen. Het is frustrerend dit te
moeten vernemen zeker gezien de me-
dedeling dat dit nog wel eens drie jaar
kan duren als gevolg van het instellen
van een vervolgonderzoek. Dit is voor
onze fractie onacceptabel.
Wij moeten concluderen dat bestuurlijk
deze zaak niet goed is opgepakt. Geda-
ne toezeggingen worden niet nageko-
men. Waar voor de gehele gemeente-
raad een spreekverbod geldt, neemt het
gemeentebestuur wel de vrijheid om via
de pers naar buiten te treden. Daaren-
boven worden, eveneens door het ge-
meentebestuur, reeds conclusies ge-
trokken die uit het rapport zouden
blijken.
Bij de uitreiking van het rapport werd
direct medegedeeld dat er nog een ver-
volgonderzoek zou worden ingesteld.
Als dit zo is dan moet men het rapport
niet uitbrengen omdat dit rapport nog
niet volledig is. Er dienen nog zaken te
worden uitgezocht die integraal onder-
deel moeten uitmaken van dit rapport.
Bovendien is het zo dat bij het uitbren-
gen van het rapport verteld werd dat er
bijlagen waren. Deze werden echter niet
aan de leden van de raad uitgereikt. Ook
hier moet men zich dan afvragen of
men zich wel een goed beeld kan vor-
men van de zaken die in het rapport ge-
noemd worden zonder dat men kennis
heeft van de bijlagen. Overigens heeft,
na veel aandringen door de raad, het ge-
meentebestuur besloten dat de bijlagen
wel ter inzage liggen maar onder strikte
geheimhouding. Veel gekker moet het
niet worden.
Het gemeentebestuur overweegt nu
aangifte te doen wegens fraude en vals-
heid in geschriften. Door het opleggen
van geheimhouding is de raad voor een
lange periode ‘gegijzeld’ en kan alleen
maar afwachten wat er verder gaat ge-
beuren. Daarnaast is door de gang van
zaken de raad in een positie gedrongen
waarbij elke politieke partij moet over-
wegen hoe ze dit aan hun achterban
duidelijk moeten maken. Waar het tij-
dens de verkiezingen nog niet zo lang
geleden over openheid en transparantie
ging moet onze fractie thans conclude-
ren dat de werkelijkheid van de zaken er
heel anders voorstaat.
Onze fractie overweegt momenteel
welke mogelijkheden er zijn om daad-
werkelijk open en transparante behan-
deling van dit rapport in de gemeente-
raad op de agenda te krijgen. Het is naar
onze mening niet juist dat bestuurlijk
falen en het opleggen van zwijgplicht
aan de raad teweegbrengt dat diezelfde
raad haar werkzaamheden moet doen
onder deze omstandigheden.
De huisartsenpraktijken gaan de komende jaren inspelen op een verande-
rende zorgvraag. Deze ontstaat vanuit maatschappelijke veranderingen en
ligt op het gebied van welzijn, zorg en werk. Dit betekent dat de zorg anders
georganiseerd gaat worden en dat er ruimte is voor een ‘nieuwe speler’ te
weten de praktijkondersteuner. In veel huisartsenpraktijken is ‘deze speler’
al enige jaren actief. De praktijkondersteuner is op HBO niveau geschoold
en werkt meestal voor meerdere huisartsen. De praktijkondersteuner is in
dienst van de zorggroep PoZoB (www.pozob.nl).
Bavaria presenteerde donderdag 12 juni in het kader van de LaarbeekseWater-
maand een fietstocht door de landelijke omgeving van Laarbeek: de Boer Bier
Water fietsroute. Het project Boer Bier Water is twee jaar geleden gestart op
initiatief van een aantal lokale boeren, ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa enMaas,
CLM, Rabobank Peel Noord enGemeente Laarbeek en richt zich op het behoud
van een gezonde bodem en gezond water in Laarbeek. De Boer Bier Water
fietsroute laat fietsers kennismaken met 7 gerstvelden in Laarbeek die onder-
deel uitmaken van het project.
WWW.RONDDELINDE.NL
LINDEBLAADJES
REPARATIE
van was-,
droog- en koel-appara-
ten.
Tevens verkoop van
AEG, Siemens, Miele en
Beko. Zowel vrijstaand als
inbouw. Voor aanbiedingen
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist
AD IVITS
, tel. 040-2541803
/ 06-14697792, www.ivits.nl,
email: aivits@onsmail.nl
VEHANU VERWARMING
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon
06-48273718.
CT KLUS
Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
Feestje? Huur:
Statafels
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf
€ 20,- eventueel bezorgen
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg
49, 5704 CMHelmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.
Stichting Vrijwilligers
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen.
Voor
terminale zorg bereikbaar
via tel. 06-12458961. Voor
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop
via Loket Zorg, tel. 14040.
Servicepunt Nuenen: tel.
040-2831675.
Ervaren huisarts verricht
rijbewijs- en hypotheek-
keuring
bij u thuis! Tel.
040-2844993.
TE HUUR VOOR OPSLAG:
75m2. Spegelt 21, Nuenen.
040-2831679.
Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur
Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur
Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen
Tel. 040 - 283 90 01
VERSE ASPERGES
OOK AARDBEIEN
ICT-er met de VUT
heeft
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.
T
ijdelijke
opslag?
Lieshout
06-5386 3512
www.abonne.nl
é
ABONNE
0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023 SON
Eindhoven - Son
0499 - 460044
TE HUUR
AANHANG
WAGENS
VERKOOP - ONDERHOUD
A. Jaspers
Opwettenseweg 70a
5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29
JAN VAN ‘T HOF
Schilder- en spuitwer-
ken.
Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk.
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.
22 JUNI VLOOIEN-
MARKT
Sporthal Gender-
beemd, Sterkenburg 616,
Eindhoven, 9-16 uur. € 1,-
p.p. Bomvol! 06-20299824.
PER DIRECT TE HUUR
Zelfstandige woonruimte
nabij centrum Nuenen voor
1 persoon. 06-48 54 80 89.
M
rcel v
n de Kerkhof
Stuc
doorswerk
Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
VETROLLETJES BEU?
PLAATSELIJK AFSLAN-
KEN,
met ultrageluid en
endermologie; het alter-
natief voor liposuctie, bel
voor  proefbehandeling
met LIPO II.
INSTITUUT
ZILVERSCHOON
Berg
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.
MOOI OP VAKANTIE!
PERMANENT MAKE-
UP!
Altijd een verzorgd
uiterlijk. Voor perfecte
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners.
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd.
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON
Berg 51, 5671
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl.
KALK OF SCHIMMEL-
NAGELS?? WIJ HEB-
BEN DE OPLOSSING.
Behandeling met de
FOX III Laser. Zeer mooie
resultaten.  Geen  scha-
delijke medicijnen  meer
nodig!
INSTITUUT ZIL-
VERSCHOON
Berg 51,
5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.